innerbanner

در محیط اجتماعی امروز، کارکنان و مشتریان، مسئولیت اجتماعی (CSR) را در اولویت خود قرار می دهند. مسیر اجتماعی، یک مسیر تجاری در حال توسعه هست که شامل توسعه پایدار در مدل کسب و کار یک شرکت می باشد. مسئولیت اجتماعی بر روی عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی اثر مثبت دارد.

شرکت فراز پلیمر نیز  در راستای برنامه استراتژیک، خود را در قبال محیط زیست، جامعه، مشتریان و سازمان مسئول می داند.

این مسئولیت در برگیرنده موارد و نکات گسترده و فراوانی است که به صورت کلی می توان گفت تاکید بر رفتار انسانی در تمامی زمینه ها دارد. در شرکت فراز پلیمر فردوس به منظور رعایت تعهدها و مسئولیت های مذکور در این حوزه، واحدی به نام HSE وجود دارد که تمامی امور مربوط به ایمنی، سلامت و محیط زیست را کنترل می نماید.